Údržby a servis

Preventívna údržba

Hlavným cieľom Preventívnej údržby je znížiť celkové náklady na prevádzku a operatívny servis trakčných batérií a predĺžiť ich životnosť.

To znamená predchádzať poškodeniam a škodám na batériách preventívnou prehliadkou.

Preventívne údržby realizujeme podľa požiadaviek a možností zákazníkov kvartálne, polročne alebo ročne, spolu s plánovanými revíziami.

 

Súčasťou Preventívnej údržby, ktorá by sa mala realizovať podľa EN 50272-3 najmenej 1x ročne je:

 

 • Technická prehliadka
 • Premeranie izolačného odporu
 • Očistenie povrchu batérie
 • Protokol o stave batérie
 • Špecifikácia prípadných problémov
 • Návrhy riešenia prípadných opráv
 • Stanovenie dátumu následnej kontroly

 

Veľakrát sa v praxi stretávame so zanedbanou Preventívnou údržbou, ktorá potom automaticky vyústi do zvýšených opráv, výmeny článkov alebo dokonca výmeny batérií.

Preventívnou údržbou je možné predchádzať poškodeniam batérií v prevádzke a rýchlo odstraňovať vzniknuté problémy spojené s ich prevádzkou.

S preventívnymi údržbami  máme už takmer 5-ročné skúsenosti a vidíme ich skutočný význam u našich zákazníkov.

 

Významnou zložkou Preventívnej údržby, ktorú máme overenú zákazníkmi, je preventívna aplikácia prípravku PowerBatt® do batérií.

Prečo PowerBatt®: Prípravok PowerBatt® je tekutina, ktorá rieši problém sulfatácie elektród. Pri používaní olovenej batérie s elektrolytom sa vytvára kryštalický sulfát, ktorý znižuje kapacitu batérie. Sulfatácia elektród je štandardným sprievodným javom používania olovených batérií. Prípravok PowerBatt® reaguje s týmto sulfátom a uvoľňuje ho z povrchu elektród batérie. Povrch elektród sa takto zväčší niekedy až na pôvodnú (výrobnú) hodnotu. Prípravok PowerBatt® odstraňuje (rozpúšťa) vzniknutý kryštalický sulfát a súčasne vytvára ochrannú vrstvu na povrchu elektród, ktorý ďalšiu sulfatáciu spomaľuje. Opakovaná aplikácia prípravku PowerBatt® v trakčných batériách dokáže ušetriť až 60% nákladov na obnovu flotily. Viac info o prípravku PowerBatt® tu.

Operatívny servis

Hlavným cieľom Operatívneho servisu je rýchly a efektívny servisný zásah u zákazníka, s vyriešením zákazníkovho problému s batériami v čo najkratšom čase.

 

Takmer 5 rokov skúseností s Operatívnym servisom u zákazníkov a náš tím kvalifikovaných a preškolených servisných technikov dáva našim zákazníkom záruku spokojnosti.

Samozrejmosťou je dostupnosť originálnych náhradných dielov.

Ak potrebujete riešiť servisný zásah alebo sa len poradiť ohľadom našich služieb a produktov PowerBatt® kontaktujte prosím naše Servisné stredisko tu.

Regenerácia

Hlavným cieľom Regenerácie je zvýšenie kapacity batérie pri jej poklese, zapríčinené hlavne sulfatáciou elektród a to:

 • Podbíjanie batérie (vybíjanie pod 20% kapacity batérie)
 • Dlhodobé neúplné nabíjanie batérie
 • Dlhodobé nepoužívanie batérie bez nabíjania
 • Suchý článok pri poškodenom (zaseknutom) plaváku

Pri Regenerácii batérií sa jedná o proces, ktorý je časovo náročnejší ako Preventívna údržba, nakoľko je potrebné batériu formátovať špeciálnym nabíjačom, aby sa poškodené a dobré články vyrovnali hustotou a napätím. To znamená, aby sa slabé články dotiahli na tie dobré.

Z tohto hľadiska rozlišujeme dva spôsoby regenerácie.

Prvý spôsob je špeciálnym nabíjačom, ktorý rozbíja sulfát vysokofrekvenčným nabíjaním. Výhodou je, že pri nabíjaní dochádza aj k formátovaniu batérie, čo pomáha slabším článkom. Nevýhodou je dlhí čas nabíjania, cca 3-4 dni na jednu batériu. Ošetrenie veľkých flotíl je takmer nereálne.

Druhý spôsob je PowerBatt® . Pri každej realizovanej regenerácii odporúčame aplikovať prípravok PowerBatt®, pre zvýšenie celkovej kapacity batérie.

Výhodou je rozpustenie sulfátu a zvýšenie hustoty v krátkom čase. Zvláčnenie olova a neutralizácia kalov na dne batérie. V neposlednom rade spomalenie ďalšej sulfatácie vytvorením ochrannej vrstvy na povrchu elektród.  Aplikácia trvá cca 30-60 min, v závislosti na reakcii. PowerBatt® účinkuje na všetky nepoškodené  články.

PowerBatt® je tekutina, ktorá sa jednoduchým spôsobom (naliatím) aplikuje priamo do elektrolytu olovenej batérie, a svojim zložením zabezpečí:

 1. rozpustenie sulfátu (nabíjač rozbíja sulfát)
 2. zvláčnenie olova a jeho narovnanie (nabíjač to nespraví)
 3. neutralizáciu kalov na dne batérie (nabíjač to nespraví)
 4. spomalenie sulfatácie, vytvorením ochrannej vrstvy (nabíjač to nespraví)

Viac informácií, prečo aplikovať PowerBatt® nájdete tu.

Regenerácia batérií je možná len v prípade, že články nie sú vyskratované alebo ináč poškodené. V takomto prípade sa už jedná o Repas.

Repas

Hlavným cieľom Repasu, je predĺženie životnosti trakčných batérií s vynaložením primeraných finančných nákladov vzhľadom k ďalšej prevádzke.

Je dôležité brať na zreteľ, že nie je možné urobiť zo starej batérie novú.

 

K Repasu batérií pristupujeme vždy individuálne, s ohľadom na charakter prevádzky.

Pred každým Repasom realizujeme kapacitnú skúšku, na základe ktorej vieme zhodnotiť stav batérie a určiť rozsah poškodených článkov. Na základe zistení zákazníkovi vystavíme cenovú ponuku a prediskutujeme jej efektívnosť voči kúpe novej batérie.

Pre viac info ohľadom Repasu, kontaktujte prosím nášho Projektového manažéra tu.

Revízie

Hlavným cieľom Revízií je zabezpečiť bezpečnú prevádzku technických zariadení (nabíjačov) podľa platnej legislatívy.

 

Poraďte sa s nami o možnosti realizácie Revízií a vyhnete sa tak problémom pri prevádzke technických zariadení. Súčasťou Revízie je aj čistenie technických zariadení (nabíjačov).